کارکنان هیات اجرایی جذب

وحید جهانی

  وحید جهانی

کارشناس هیات جذب


  •   سازمان مرکزی

  •   دبیرخانه هیات اجرایی جذب

  •   5632202162

  •   5632202162

علیرضا نخعی

  علی ادیبیان

کارشناس هیات جذب


  •   سازمان مرکزی

  •   دبیرخانه هیات اجرایی جذب

  •   5632202162

  •   5632202162

تعداد بازدید:۳۹۹۷