کمیسیون های تخصصی

تعداد بازدید:۴۸۰۹

کمیسیون­های تخصصی هیات ممیزه:


براساس آیین­ نامه پرونده­ های متقاضیان پس از وصول به دفتر هیات ممیزه، ابتدا در کمیسیونهای تخصصی مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق مقررات امتیازدهی شده و نتیجه در هیات ممیزه بررسی می­ شود. فعالیتهای فرهنگی­- تربیتی- اجتماعی در کمیسیون ماده یک و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی متناسب با رشته متقاضی در کمیسیون تخصصی مربوط بررسی می­ شوند.

آخرین ویرایش۱۰ آذر ۱۳۹۷