هیات امنا

تعداد بازدید:۱۴۴۶۳

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیأت امنا چنین است:

تصویب آئین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمده‌ای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

 

شرح وظایف هیأت امنا دانشگاه:

  1- تصویب آیین نامه های داخلی

 2- تصویب سازمان اداری و تشکیلات مؤسسه

 3- بررسی و تصویب بودجه مؤسسه

 4- تصویب ترازنامه و حساب های مؤسسه

 5- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

 6- تعیین حسابرس و خزانه دار برای مؤسسه

 7- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای هیأت علمی و غیر علمی

 8- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی

 9- تعیین میزان پرداخت حق التدریس و حق التحقیق و حق التألیف

10- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آیین نامه داخلی هیات امنای مؤسسه

در اجرای بند الف ماده 7 قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب جلسات 181 و 183 شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین نامه داخلی هیات امنا به شرح ذیل می باشد:

ماده 1-  جلسات عادی هیات امنا حداقل 2 بار در سال و جلسات فوق العاده در موارد ضروری، بنا به تقاضای حداقل دو تن از اعضا و موافقت رئیس هیات امنا تشکیل می شود.

ماده 2- دستور جلسات را دبیر هیات امنا با تأیید رئیس هیات امنا تعیین خواهد کرد.

تبصره : هر یک از اعضای هیات امنا می توانند پیشنهاد خود را برای دبیر هیات ارسال نمایند تا با رعایت اولویت در دستور کار قرار گیرد.

ماده 3- دبیر هیات دعوت برای تشکیل جلسات عادی را به عمل خواهد آورد. دعوت نامه همراه با دستور جلسه، گزارشها و پیشنهادها و مستندهای مربوط را حداقل دو هفته قبل از تاریخ تشکیل هر جلسه ارسال می نماید. در موارد اضطرار که امکان رعایت مهلت مذکور نباشد یک هفته قبل نسبت به ارسال دعوت نامه و دستور جلسه و مستندهای جلسه اقدام خواهد شد.

ماده 4-  جلسات هیات امنا با حضور حداقل دو سوم اعضا و با حضور ریاست محترم هیات امنا رسمیت می یابد و تصمیمات با آرای موافق نصف به علاوه یک، کل اعضای حاضر اتخاذ خواهد شد. در صورت تساوی آرا، رأی طرفی که رئیس هیات امنا با آن هم رای بوده است، مصوب تلقی می شود.

ماده 5- صورتجلسات شامل خلاصه مذاکرات و متن مصوبات خواهد بود که کلیه صفحات را دبیرهیات امنا و آخرین صفحه  صورتجلسه را  رئیس و دبیر هیات امنا امضا خواهند نمود. ضمناً‌ ذیل تمامی صفحات صورتجلسه ممهور به مهر دفتر رئیس هیات امنا خواهد بود.

تبصره 1: صورتجلسه توسط رئیس هیات امنا جهت اجرا ابلاغ می گردد و آئین نامه ها و مقررات مفاد  بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه،  پس از تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برای اجرا ابلاغ می گردد،

تبصره 2: یک نسخه از مصوبات هیات امنا توسط دبیر برای کلیه اعضا ارسال می گردد.

ماده 6- به منظور کارشناسی و بررسی تخصصی موضوعات طرح شده در دستور جلسه هیات امنا کمیسیونــی تحــت عنـوان «کمیسیـون دائمی هیات امنا» طبـق دستورالعمـل پیوست این آیین نامـه تشکیل می شود.

تبصره - کمیسیون دائمی با استفاده از نظرات تخصصی و کارشناسی، نسبت به بررسی و تنظیم بودجه تفصیلی  اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاصی و ساختار تشکیلاتی و بررسی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه وسایر موارد ارجاعی اقدام می کند و نتیجه بررسی تصمیمات به همراه گزارش توجیهی لازم از سوی دبیر هیات امنا در دستور کارهیات امنا قرار خواهد گرفت.

ماده 7- اعضای هیات امنا خود در جلسات شرکت می نمایند و چنانچه یکی از اعضا نتواند در جلسه شرکت کند یا اعلام قبلی مراتب را کتباً به دبیر هیات اطلاع می دهد.

تبصره: در صورت عدم حضور هر یک از اعضا در دو جلسه متوالی یا سه جلسه غیر متوالی عادی بدون عذر موجه، تصمیم با ادامه عضویت با رئیس هیات امنا خواهد بود. تشخیص موجه بودن آن حسب گزارش دبیر، با رئیس هیات امنا خواهد بود.

این آیین نامه در 7 ماده و 5 تبصره و 1 پیوست در جلسه مورخ        هیات امنا به تصویب رسید.

 

          دبیر هیات امنا                                                      رئیس هیات امنا

 

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت کمیسیون دائمی

موضوع ماده 6 آئین نامه داخلی ـ ( پیوست آئین نامه داخلی )

1- ترکیب

1-1- رئیس مؤسسه ( دبیر هیات امنا )

1-2-  سه تا پنج تن از صاحبنظران و متخصصان به انتخاب هیات امنا

1-3- یک تن به انتخــاب رئیس هیات امنا به عنوان رئیس کمیسیون دائمی

1-4-  نماینده دفتر امور آموزش عالی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور

1-5- نماینده دفتر هیاتهای امنا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تبصره: حسب مورد از نمایندگان سایر حوزه های مؤسسه،‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دانشگاه بدون حق رأی دعوت به عمل خواهد آمد.

وظایف کمیسیون دائمی:

-          بررسی کارشناسی موضوعاتی که از سوی هیات امنا، رئیس دانشگاه یا هر یک از اعضای هیات امنا به کمیسیون ارجاع می شود.

-          بررسی بودجه تفصیلی دانشگاه به منظور طرح در هیات امناء

-          بررسی ساختار تشکیلاتی دانشگاه

-          بررسی اصلاحیه های بودجه تفصیلی حسب ضرورت در قالب برنامه های توسعه مؤسسه و سیاست تعیین شده از سوی هیات امناء حداکثر تا سقف 10% و گزارش نهایی آن به هیات امنا

-          ارزیابی گزارش عملکرد سالانه دانشگاه و تجزیه و تحلیل آن به منظور تهیه گزارش توجیهی از عملکرد دانشگاه برای استحضار اعضای هیات امناء

جلسـات کمیسیون بـا حضـور حداقل 5 تن از اعضـاء رسمیــت می‏یابــد وتصمیمات کمیسیـون بـا رأی مـوافـق اکثـریت اعضای حاضر در جلسه نافذ خواهد بود.

دعـوت نـامـه بـه همــراه دستور جلسه بـا هماهنگی رئیس کمیسیون دائمی توسط دبیر حداقل یک هفتــه قبل از تشـکیل جلسه برای اعضا ارسال خواهد شد.

 

احکام اعضای بند 1ـ2 توسط رئیس هیات امنا برای مدت چهار سال صادر می شود.

                            دبیر هیات امنا                                           رئیس هیات امنا

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۴۰۱