کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی

محمد رضا آقا ابراهیمی

  محمد رضا آقا ابراهیمی

  رئیس کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی


 •   استاد

 •   دانشکده برق و کامپیوتر

 •   گروه قدرت

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده برق و کامپیوتر

 •   گروه قدرت

 •   05632202516

 •   h.r.najafi[at]birjand.ac.ir

ابوالفضل اکبرپور

  ابوالفضل اکبرپور

  عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه عمران

سید علی میربزرگی

  سید علی میربزرگی

  عضو کمیسیون تخصصی فنی و مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مکانیک

تعداد بازدید:۲۷۲۶