اعضای هیات اجرایی جذب

تعداد بازدید:۶۳۲۲
احمد خامسان

  احمد خامسان

  رئیس هیات اجرایی جذب و رئیس دانشگاه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   گروه روانشناسی و مشاوره

محسن آیتی 

  محسن آیتی

  دبیر هیات اجرایی جذب و معاون آموزشی


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی

 •   گروه علوم تربیتی

همایون فرهنگ‌فر

  همایون فرهنگ‌فر

 رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب


 •   استاد

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه علوم دامی

 •  

حسین اقدامی

  حسین اقدامی

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه علوم ریاضی و آمار

جواد خادم

  جواد خادم

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مکانیک

سیدرضا سرافرازی

  سیدرضا سرافرازی

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه عمران

علی ثقه الاسلامی

  علی ثقه الاسلامی

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده علوم ورزشی

 •   گروه تربیت بدنی

حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  عضو هیأت اجرایی جذب و مسئول نهاد


 •   سطح ۴ حوزه