اعضای هیات اجرایی جذب

تعداد بازدید:۱۰۴۸۹
احمد لامعی گیو

  دکتر احمد لامعی‌گیو

   عضو حقوقی ـ رئیس دانشگاه


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه ادبیات

حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  عضو حقوقی هیأت اجرایی جذب و مسئول نهاد


 •   سطح ۴ حوزه  

سیدجواد حسینی‌واشان 

 دکتر سیدجواد حسینی‌ واشان

  دبیر هیات اجرایی جذب و معاون آموزشی


 •   دانشیار

 •   دانشکده کشورزی

 •   گروه علوم دامی

همایون فرهنگ‌فر

  دکتر سید همایون فرهنگ‌ فر

  رئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب 


 •   استاد

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه علوم دامی

محمود فال سلیمان

  دکتر محمود فال سلیمان

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه جغرافیا

علی ثقه الاسلامی

  دکتر محمد مهدی دیانی

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه معارف اسلامی

علی ثقه الاسلامی

  دکتر محمد مهدی خطیب

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه زمین شناسی

علی ثقه الاسلامی

  دکتر حسن حسن پور

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

 •   گروه ریاضی

علی ثقه الاسلامی

  دکتر سید محمد خراشادیزاده

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه فیزیک

سیدرضا سرافرازی

 دکتر محمد حسن سیاری زهان

  عضو حقیقی هیأت اجرایی جذب 


 •   دانشیار

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه زراعت

 •   msayari[at]birjand.ac.ir

آخرین ویرایش۲۲ آبان ۱۴۰۱