اعضای هیات اجرایی جذب

احمد خامسان

  احمد خامسان

  رئیس هیات اجرایی جذب و رئیس دانشگاه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 •   گروه روانشناسی و مشاوره

محسن آیتی 

  محسن آیتی

  دبیر هیات اجرایی جذب و معاون آموزشی


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی

 •   گروه علوم تربیتی

حسین اقدامی

  حسین اقدامی

  مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

 •   گروه ریاضی

همایون فرهنگ فر

  همایون فرهنگ فر

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استاد

 •   دانشکده کشاورزی

 •   گروه علوم دامی

جواد خادم

  جواد خادم

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مکانیک

سیدرضا سرافرازی

  سیدرضا سرافرازی

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه عمران

علی ثقه الاسلامی

  علی ثقه الاسلامی

  عضو هیأت اجرایی جذب


 •   استادیار

 •   دانشکده علوم ورزشی

 •   گروه تربیت بدنی

حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  حجه الاسلام محمدعلی جعفری

  عضو هیأت اجرایی جذب و مسئول نهاد


 •   سطح ۴ حوزه

تعداد بازدید:۴۷۴۴