مصوبات هیات امنا

 

مصوبات هیات امنای دانشگاه بیرجند

1- مصوبات هیات امنا مورخ 1392/12/08

2- مصوبات هیات امنا مورخ 1393/06/04

3- مصوبات هیات امنا مورخ 1393/10/24

4- مصوبات هیات امنا مورخ 1394/04/08

5- مصوبات هیات امنا مورخ 1394/09/03

6- مصوبات هیات امنا مورخ 1395/04/22

7- مصوبات هیات امنا مورخ 1395/11/05

8- مصوبات هیات امنا مورخ 1396/05/10

9- مصوبات هیات امنا مورخ 1397/06/18

10- مصوبات هیات امنا مورخ 1398/03/11

                 

 

تعداد بازدید:۲۳۷۲