روسای پیشین

تعداد بازدید:۳۲۲۴۴

مرحوم دکتر محمد حسن گنجی

پدر علم جغرافیای ایران (چهره ماندگار)

دکترای جغرافیا

اولین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1357 - 1354

 

دکتر ابراهیم بهنام دهکردی

دکترای ریاضی

دومین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1359 - 1357

 

دکتر غلامحسین رونقی

دکترای شیمی

سومین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1362 - 1359

 

مرحوم دکتر جمشید درویش

دکترای زیست شناسی

چهارمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1366 - 1362

 

دکتر غلامحسین رونقی

دکترای شیمی

پجمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1369 - 1366

 

دکتر جلال شخص امام پور

دکترای شیمی

ششمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1371 - 1369

 

دکتر محمدحسن کریم پور

دکترای زمین شناسی

هفتمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1377 - 1371

 

دکتر غلامرضا محتشمی برازدران

دکترای آمار

هشتمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1380 - 1377

 

دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

دکترای برق

نهمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1384 - 1380

 

دکتر محمدرضا میری

دکترای ریاضی

دهمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1392 - 1384

 

دکتر خلیل خلیلی

دکترای مکانیک

یازدهمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1396 - 1392

 

دکتر احمد خامسان

دکترای روانشناسی

دوازدهمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   1400 - 1396

 

دکتر محمد خنجری صادق

دکتر احمد لامعی گیو

دکترای زبان و ادبیات عرب

سیزدهمین رئیس دانشگاه بیرجند   |   تاکنون - 1400

آخرین ویرایش۱۸ بهمن ۱۴۰۰