کمیسیون تخصصی علوم انسانی

مرضیه ثاقب جو

  مرضیه ثاقب جو

  رئیس کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم ورزشی

 •   گروه تربیت بدنی

محسن آیتی 

  محسن آیتی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم تربیتی

 •   گروه علوم تربیتی

ابراهیم محمدی

  ابراهیم محمدی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 •   گروه زبان و ادبیات فارسی

حسن هاشمی زرج آباد

  حسن هاشمی زرج آباد

  عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی


 •   دانشیار

 •   دانشکده هنر

 •   گروه باستان شناسی

تعداد بازدید:۲۱۴۸