کمیسیون تخصصی مهندسی

تعداد بازدید:۶۸۷۳
محمد رضا آقا ابراهیمی

  محمد رضا آقا ابراهیمی

  رئیس کمیسیون تخصصی  مهندسی


 •   استاد

 •   دانشکده برق و کامپیوتر

 •   گروه قدرت

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر رضا شریعتی نسب

  عضو کمیسیون تخصصی  مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده برق و کامپیوتر

 •   گروه قدرت

 •  

ابوالفضل اکبرپور

 دکتر جواد خادم

  عضو کمیسیون تخصصی مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه مکانیک

سید علی میربزرگی

  دکتر احمد آریافر

  عضو کمیسیون تخصصی مهندسی


 •   دانشیار

 •   دانشکده مهندسی

 •   گروه معدن

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۴۰۱