کمیسیون تخصصی کشاورزی

محمدحسن فتحی نسری

  محمدحسن فتحی نسری

  رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   استاد

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

علی شهیدی

  علی شهیدی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه مهندسی آب

سیدوحید اسلامی

  سیدوحید اسلامی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

تعداد بازدید:۲۳۳۸