کمیسیون تخصصی کشاورزی

تعداد بازدید:۴۱۴۲
محمدحسن فتحی نسری

  دکتر محمد علی بهدانی

  رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   استاد

عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی

دکتر سهراب محمودی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

علی شهیدی

  دکتر محمدرضا رضائی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

  •   محیط زیست

سیدوحید اسلامی

  دکتر عباس خاشعی سیوکی

  عضو کمیسیون تخصصی کشاورزی


  •   دانشیار

  •   دانشکده کشاورزی

  •   گروه زراعت و اصلاح نباتات

آخرین ویرایش۰۸ تیر ۱۴۰۱