هیات ممیزه

تعداد بازدید:۱۳۷۸۶

 

شرح وظایف هیأت ممیزه:

- رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صلاحیت علمی داوطلبان عضویت در هیأت علمی و آموزشی دانشگاه در مراتب استادیاری، دانشیاری و استادی بر اساس ضوابط مصوب

- رسیدگی و اظهارنظر در مورد ارتقای اعضای هیأت علمی دانشگاه به رتبه های بالاتر با در نظر گرفتن مقررات
- ارزشیابی کیفیت انجام وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه
- تشکیل کمیته های تخصصی برای رسیدگی و اظهارنظر درباره پرونده های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه
- فراهم آوردن زمینه همکاری و هماهنگی با هیأت ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- انجام نظرخواهی از کارشناسان و متخصصین دانشگاه در رابطه با پرونده داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه در صورت لزوم.
- ارسال پرونده های داوطلبان عضویت در هیأت علمی دانشگاه به دانشکده ها و واحدهای مربوط جهت تکمیل و اظهارنظر
- ارسال گزارش مصوبات هیأت ممیزه برای مقام ریاست دانشگاه
- رسیدگی به سایر اموری که در آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی به عهده هیأت ممیزه قرار داده شده است
- رسیدگی به پرونده اعضای غیر هیأت علمی مربوط به مسیر ارتقاء شغلی که برابر مجوز سازمان مدیریت یا سازمانهای ذیربط ارجاع شده و یا خواهد شد.

 

آدرس:

  • بیرجند - انتهای بلوار شهید اوینی - کیلومتر۵ بلوار دانشگاه - ساختمان مرکزی
  • صندوق پستی: ۹۷۱۷۵/۶۱۵
  • تلفن: ۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲
  • دورنگار: ۰۵۶۳۲۲۰۲۴۱۲
آخرین ویرایش۱۳ مهر ۱۳۹۸