اعضای شورای دانشگاه

دکتر احمد خامسان

  دکتر احمد خامسان

  رئیس دانشگاه (رئیس شورا)

دکتر سیدوحید اسلامی

  دکتر سیدوحید اسلامی

  معاون اداری و مالی دانشگاه

دکتر محسن آیتی

  دکتر محسن آیتی

  معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

دکتر حمیدرضا نجفی

  دکتر حمیدرضا نجفی

  معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

دکتر محمد قادر قادری

  دکتر محمد قادر قادری

  معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

دکتر محسن خورشید زاده

  دکتر محسن خورشید زاده

  معاون دانشجویی دانشگاه

حجه­الاسلام محمدعلی جعفری

  حجه­الاسلام محمدعلی جعفری

  مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه


دکتر سیدمرتضی موسوی

  دکتر سیدمرتضی موسوی

  رئیس دانشکده علوم

دکتر امید ربیعی مطلق

  دکتر امید ربیعی مطلق

  رئیس دانشکده علوم ریاضی و آمار

دکتر حسن امامی

  دکتر حسن امامی

  رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دکتر حسن فرسی

  دکتر حسن فرسی

  رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

دکتر مهدی ناصری

  دکتر مهدی ناصری

  رئیس دانشکده مهندسی

دکتر محمد حسن سیاری زهان

  دکتر محمد حسن سیاری زهان

  رئیس دانشکده کشاورزی

دکتر محمد رضا رضائی

  دکتر محمد رضا رضائی

  رئیس دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

دکتر مرضیه ثاقب جو

  دکتر مرضیه ثاقب جو

  رئیس دانشکده علوم ورزشی

دکتر هادی پورشافعی

  دکتر هادی پورشافعی

  رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

دکتر حسین بارانی

  دکتر حسین بارانی

  رئیس دانشکده هنر

دکتر مسعود دیدارخواه

  دکتر مسعود دیدارخواه

  رئیس آموزشکده کشاورزی سرایان

دکتر سامان فرزین

  دکتر سامان فرزین

  سرپرست روابط عمومی

دکتر محمد هادی شهاب

  دکتر محمد هادی شهاب

  عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (عضو حقیقی شورا)

دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی

  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی (عضو حقیقی شورا)

دکتر ناصر ندا

  دکتر ناصر ندا

  عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (عضو حقیقی شورا)

دکتر محمدعلی بهدانی

  دکتر محمدعلی بهدانی

  عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی (عضو حقیقی شورا)

دکتر محسن فرشاد

  دکتر محسن فرشاد

  رئیس دفتر حوزه ریاست (دبیر شورا)

تعداد بازدید:۲۸۳۸