کمیسیون تخصصی علوم پایه

تعداد بازدید:۴۰۲۲
سید ناصر رئیس السادات

 دکتر محمد علی ناصری

  رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه شیمی

فاطمه ابراهیمی

  دکتر عبدالرضا رضائی فرد

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه شیمی

حاجی محمد محمدی نژاد

 دکتر سید محمد خراشادیزاده

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه فیزیک

محمدحسین زرین کوب

  دکتر حسین فضائلی مقیمی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه ریاضی

آخرین ویرایش۰۱ دی ۱۳۹۸