کمیسیون تخصصی علوم پایه

سید ناصر رئیس السادات

  سید ناصر رئیس السادات

  رئیس کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه زمین شناسی

فاطمه ابراهیمی

  فاطمه ابراهیمی

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه فیزیک

حاجی محمد محمدی نژاد

  حاجی محمد محمدی نژاد

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   دانشیار

 •   دانشکده علوم

 •   گروه ریاضی

محمدحسین زرین کوب

  محمدحسین زرین کوب

  عضو کمیسیون تخصصی علوم پایه


 •   استاد

 •   دانشکده علوم

 •   گروه زمین شناسی

تعداد بازدید:۲۲۵۶