اعضای هیات ممیزه (دوره ششم)

تعداد بازدید:۱۱۲۴

دکتر احمد لامعی‌گیو

رئیس دانشگاه و رئیس هیأت ممیزه

عضو هیات علمی گروه آموزشی ادبیات

 

دکتر سید جواد حسینی واشان

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و عضو حقوقی

عضو هیات علمی گروه علوم دامی

 

دکتر محمد علی ناصری

دکتر ابوالفضل اکبرپور

معاون پژوهش، فناوری و نوآوری و عضو حقوقی

عضو هیأت علمی گروه عمران

 

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

دکتر احمد آریافر

استاد گروه آموزشی معدن دانشکده مهندسی

عضو حقوقی

 

دکتر محمدعلی بهدانی

استاد گروه آموزشی زراعت دانشکده کشاورزی

عضو حقوقی

 

دکتر مسلم باشتنی

استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی

عضو حقوقی

 

دکتر محمد بهنام‌فر

  استاد گروه آموزشی ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عضو حقیقی

 

دکتر هادی پورشافعی

عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم تربیتی دانشکده علوم تربیتی

عضو حقیقی

 

 دکتر محمدحسن سیاری‌زهان

عضو هیأت علمی گروه آموزشی زراعت دانشکده کشاورزی

عضو حقیقی

 

دکتر سیدمهدی رحیمی

استاد گروه آموزشی ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی

عضو حقیقی

 

دکتر امید ربیعی مطلق

عضو هیأت علمی گروه آموزشی ریاضی دانشکده علوم ریاضی و آمار

عضو حقیقی

 

دکتر سیدمحمد رضوی

استاد گروه آموزشی الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

عضو حقیقی

 

دکتر سید یوسف احمدی بروغنی

دکتر رضا شریعتی نسب

استاد گروه آموزشی قدرت دانشکده مهندسی

عضو حقوقی

 

دکتر مهدی مقرنسی

استاد گروه آموزشی علوم ورزشی دانشکده علوم ورزشی

عضو حقوقی

 

دکتر سیدسعید محمدی

استاد گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم

عضو حقوقی

 

دکتر محمدعلی ناصری

استاد گروه آموزشی شیمی دانشکده علوم

عضو حقیقی

 

دکتر صادق اعتدالی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

عضو حقیقی

 

دکتر یدالله یعقوب نژاد

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی بیرجند

عضو حقیقی

 

دکتر سیدهمایون فرهنگ‌فر

 استاد گروه آموزشی علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

نماینده وزیر علوم

 

دکتر عباس خاشعی سیوکی

استاد گروه آموزشی علوم و مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند

نماینده وزیر علوم

 

دکتر محمود فال سلیمان

عضو هیأت علمی گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

نماینده وزیر علوم

 

دکتر کاظم خشیار منش

استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده وزیر علوم

 

دکتر محمدجواد مغربی

استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده وزیر علوم

 

دکتر محمد موسوی بایگی

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

نماینده وزیر علوم

 

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۴۰۲