فرم درخواست صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان ایرانی

فرم درخواست گواهی اشتغال به تحصیل انگلیسی برای دانشجویان ایرانی
 • 0
 • جهت صدور یا ارسال گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان، گرفتن گواهی اشتغال به تحصیل خطاب به دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی دانشگاه بیرجند از معاونت آموزشی دانشگاه الزامی است.

  1
 • نام به انگلیسی*مطابق گذرنامه
  2
 • نام خانودگی به انگلیسی*مطابق گذرنامه
  3
 • دانشکده*
  4
 • گروه*
  5
 • آدرس ایمیل*
  6
 • شماره تماس*
  7
 • نوع گواهی*
  8
 • 18
 • نامه خطاب به کجا یا چه کسی باشد*برای مثال: To Whom It May Concern
  19
 • نام استاد راهنما*
  34
 • آدرس ایمیل جهت ارسال گواهی*
  35
 • توضیحات (برای مثال در صورتی که سفارت کشوری که می‌خواهید به آنجا سفر کنید درخواست اطلاعات دیگری دارد در این قسمت وارد کنید.)*
  36
 • تصویر گواهی اشتغال به تحصیل*
   38