اعضای حقیقی

تعداد بازدید:۱۱۵۶
دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

  دکتر محمدرضا آقاابراهیمی

  عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر محمدمهدی خطیب

  دکتر محمدمهدی خطیب

  عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  عضو هیأت علمی گروه شیمی


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر محمد بهنام فر

  دکتر محمد بهنام فر

  عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر همایون فرهنگ فر

  دکتر همایون فرهنگ فر

  عضو هیأت علمی گروه علوم دامی


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر محمد علی بهدانی

  دکتر محمد علی بهدانی

  عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر احمد بخشی

  دکتر احمد بخشی

  عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی

دکتر سید سعید رضا احمدی زاده

  دکتر سید سعید رضا احمدی زاده

  عضو هیأت علمی گروه محیط زیست


  •   اعضای حقیقی شورای راهبردی دیپلماسی علمی