اعضای حقیقی

  • دکتر محمدرضا آقاابراهیمی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق،
  • دکتر محمدمهدی خطیب عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی،
  • دکتر عبدالرضا رضایی فرد عضو هیأت علمی گروه شیمی،
  • دکتر محمد بهنام فر عضو هیأت علمی گروه ادبیات فارسی،
  • دکتر همایون فرهنگ فر عضو هیأت علمی گروه علوم دامی،
  • دکتر محمد علی بهدانی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات،
  • دکتر سیدیوسف احمدی بروغنی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک،
  • دکتر احمد بخشی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
تعداد بازدید:۳۲۹