کارشناسان

تعداد بازدید:۲۶۲۷
مرضیه خوشحال

  مرضیه خوشحال

  کارشناس امور بین الملل


  •   دانش آموخته کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

  •   دانشگاه بیرجند دفتر همکاری های علمی بین المللی

سید حسین حسینی

  سید حسین حسینی

کارشناس امور کنسولی


  •   دانشگاه بیرجند دفتر امور کنسولی

 

کارشناس فناوری اطلاعات