شورای پژوهشی اروپا (ERC)

تعداد بازدید:۱۰۹۵
حمایت مالی آغازین Starting Grants

  حمایت مالی آغازین Starting Grants

  سقف حمایتی 5/1 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 5 ./میلیون یورو برای شروع پروژه و سفر محققان


  •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

  •   این حمایت به محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که 2 تا 7 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و مایل به تعریف و آغاز یک پروژه هستند.

حمایت مالی تحکیمی consolidator Grants

  حمایت مالی تحکیمی consolidator Grants

  سقف حمایتی 2 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 75/0 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


  •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

  •   محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که 7 تا 12 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و مایل به تعریف و آغاز یک پروژه هستند.

حمایت مالی پیشرفته Advanced Grants

  حمایت مالی پیشرفته Advanced Grants

  سقف حمایتی 5/2 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 1 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


  •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

  •   این حمایت مالی بدون محدودیت زمانی در خصوص اتمام دوره دکتری، به محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که در طی 10 سال گذشته پیشینه پژوهشی قابل توجهی داشته باشند.

حمایت مالی همکاری Synergy Grants

  حمایت مالی همکاری Synergy Grants

  سقف حمایتی 10 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 4 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


  •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

  •   این حمایت مالی به تیمی متشکل از 2 تا 4 محقق برجسته در زمینههای علمی متنوع که در طی 10 سال گذشته پیشینه پژوهشی برجسته ای داشته باشند تعلق میگیرد.