MSCA

تعداد بازدید:۹۹۲
شبکه های پژوهشی

  شبکه های پژوهشی

  کمک به پژوهشگران برای به دست آوردن تجربه کار در محیط های مختلف کاری در حین ارتقای مهارت ها

بورسیه های انفرادی

  بورسیه های انفرادی

  ارتقای ظرفیت خالقانه و نوآورانه محققان با تجربه که بدنبال تنوع بخشیدن به مهارتهای فردی با رویکرد Bottom-up


  •   بودجه کلی 328 میلیون یورویی برای سال 2020 بیشترین بودجه مربوط به Fellowships European با مبلغ 263 میلیون یورو

  •   برای کلیه پژوهشگران از هر ملیت، سن و رشته

تبادل اعضای هیئت علمی

  تبادل اعضای هیئت علمی

  تبادل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و کارکنان بخش های صنعتی، بازرگانی و علمی دیگر در سراسر دنیا

حمایت مالی از برنامه های منطقه ای، ملی و بین المللی

  حمایت مالی از برنامه های منطقه ای، ملی و بین المللی

  حمایت مالی از دانشجویان دکتری و پژوهشگران باتجربه با موضوعات متمرکز بر چالش های جهانی و معضالت اجتماعی

شب محققان اروپایی

  شب محققان اروپایی

  حمایت از تمامی فعالیتها و رویدادها در راستای ارتقای آگاهی جامعه در زمینه نقش مثبت پژوهش و به رسمیت شناختن پژوهشگران در اجتماع