اعضای هیئت علمی وابسته

دکتر سید عبدلله میربزرگی 

عضو هیئت علمی دانشگاه آلابامای آمریکا 

عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند

رزومه

 

پروفسور اکسل کلاین 

عضو هیئت علمی دانشگاه کلن آلمان 

عضو هیئت علمی وابسته دانشگاه بیرجند 

رزومه 

 

تعداد بازدید:۲۳۸