Horizon Europe

تعداد بازدید:۱۱۶۸
علوم نوین Excellent Science تکنولوژی های نوظهور Future and Emerging Technologies (FET)

  علوم نوین Excellent Science تکنولوژی های نوظهور Future and Emerging Technologies (FET)

  2/696 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   این طرح جهت حمایت از تعریف پروژههایی با موضوعیت تکنولوژیهای روز دنیا به خصوص انرژیهای تجدیدپذیر موجود است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند

علوم نوین برنامه ماری کوری Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA)

  علوم نوین برنامه ماری کوری Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA)

  6/162 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   ین طرح جهت حمایت از ایجاد شبکههای پژوهشی، تبادل دانشجویان و اساتید در کشورهای اروپایی و غیراروپایی شکل گرفته است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

علوم نوین تحقیقات زیرساختی Research Infrastructures, including eInfrastructures

  علوم نوین تحقیقات زیرساختی Research Infrastructures, including eInfrastructures

  2/488 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه توسعه و پیشرفت در زمینه تجهیزات و زیرساختها به خصوص زیرساختهای الکترونیکی در صنایع مخابرات و فضایی مییاشد. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار (عموما دو همکار) جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

هدایت صنعتی Industrial Leadership رهبری در فناوری- های فعال و صنعتی Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  هدایت صنعتی Industrial Leadership رهبری در فناوری- های فعال و صنعتی Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  بودجه کلی معادل 13/557 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه تعریف و توسعه پروژه های پژوهشی در حوزههای گونان دانش مانند نانوتکنولوژی، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی، هوا فضا، فناوری اطلاعات و ایزار و تجهیزات به روز است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

حمایت از نوآوری در شرکتهای کوچک Innovation in SMEs

  حمایت از نوآوری در شرکتهای کوچک Innovation in SMEs

  بودجه کلی حمایت 3 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف این برنامه حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم از شرکت- های نوپا کوچک و متوسط است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

حمایت از برآورد مالی پروژه و دستیابی به منابع مالی Access to risk finance

  حمایت از برآورد مالی پروژه و دستیابی به منابع مالی Access to risk finance

  بودجه کلی معادل 2/842 میلیون یور


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه مشاوره مالی برای شروع ایدههای اولیه، اعطای وام مالی برای اجرای ایده های اولیه و همچنین سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها است. صاحبان شرکت هایی که ایده یک طرح نو )در حوزه های تعریف شده مثل انرژی، محیط زیست، غذا و ...( در ذهن دارند و برای اجرای آن نیاز به حمایت مالی دارند میتوانند از این طرح استفاده کنند.

رفع معضلات اجتماعی امروزی Societal Challenges

  رفع معضلات اجتماعی امروزی Societal Challenges

  بودجه کلی معادل 30 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه حمایت پروژه های تعریف شده جهت رفع معضلات جوامع بشری امروزی مانند غذا، آب و انرژی است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

علم با مردم، برای مردم Science with and for Society

  علم با مردم، برای مردم Science with and for Society

  بودجه کلی معادل 462 میلیون یور


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف این برنامه عمدتا حمایت از برنامه هایی است که در آن به نقش و اهمیت افراد جامعه در پیشبرد آن برنامه توجه می کند. برای مثال آموزش اخلاق مهندسی، برابری جنسیتی در شروع و پیشبرد علم و غیره