اتحادیه اروپا

تعداد بازدید:۱۳۵۷
پروژههای مشترک اروپایی EUROPION RESEARCH AREA

  پروژههای مشترک اروپایی EUROPION RESEARCH AREA

  بسته به هر فراخوان و تصمیم تیم داوری میزان حمایت متغیر خواهد بود


  •   داشتن طرح پیشنهادی)پروپوزال( قابل قبول و مورد تایید تیم داوری( توانایی در مشارکت گروهی برای پژوهش و در نهایت اجرای طرح