اعضای حقیقی

تعداد بازدید:۷۱۴
  • دکتر احمد بخشی عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی
  • دکتر وحید اربابی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک
  • دکتر محسن پوررضا بیلندی عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب
  • دکتر حمید فلقی عضو هیأت علمی گروه مهندسی قدرت
  • دکتر محمد حسن مجیدی عضو هیأت علمی گروه مهندسی مخابرات
  • دکتر سعید ایل بیگی عضو هیأت علمی گروه علوم ورزشی
  • دکتر سیدناصر رئیس السادات عضو هیأت علمی گروه گروه زمین شناسی
  • دکتر معصومه جعفرپور عضو هیأت علمی گروه شیمی
  • و دکتر هما مالکی عضو هیأت علمی گروه فرش