اعضای حقوقی

تعداد بازدید:۶۴۹
  • رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی به عنوان رئیس شورا
  • مدیر روابط عمومی
  • مدیر پژوهشی
  • مدیر تحصیلات تکمیلی
  • مدیر آموزشهای آزاد و نوبت دوم و دانشجویان خارجی
  • و معاون رئیس گروه همکاریهای علمی و بین المللی