آشنایی با امور کنسولی

تعداد بازدید:۱۸۶۷

 

ادامه تحصیل کلیه دانشجویان غیر ایرانی در جمهوری اسلامی ایران، مانند هر کشور دیگری مستلزم اخذ ویزای مناسب و تعیین وضعیت اقامتی دانشجوبان غیر ایرانی و خانواده آنها در ایران است.

دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان خراسان جنوبی که در دانشگاه بیرجند قرار دارد، مسئولیت پیگیری کلیه امور کنسولی دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه بیرجند و دانشجویان غیر ایرانی دانشجویان سایر دانشگاه های استان  و اعضای خانواده آنها را به عهده دارد. بنابراین دانشجویان غیر ایرانی نیازی به مراجعه به هیچ یک از مراجع قانونی دیگر که امور مربوط به ویزا و مهاجرت و اقامت اتباع را بررسی می کنند ندارند و جهت انجام کلیه امور کنسولی خود صرفا باید به دفتر کنسولی دانشجویان غیر ایرانی استان خراسان جنوبی که در دانشگاه بیرجند واقع است مراجعه کنند.

 

 

کلید واژه ها: دانشگاه بیرجند کنسولی بیرجند دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی