معرفی طرح های بین المللی

تعداد بازدید:۶۰۹
حمایت مالی آغازین Starting Grants

  حمایت مالی آغازین Starting Grants

  سقف حمایتی 5/1 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 5 ./میلیون یورو برای شروع پروژه و سفر محققان


 •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

 •   این حمایت به محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که 2 تا 7 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و مایل به تعریف و آغاز یک پروژه هستند.

حمایت مالی تحکیمی consolidator Grants

  حمایت مالی تحکیمی consolidator Grants

  سقف حمایتی 2 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 75/0 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


 •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

 •   محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که 7 تا 12 سال از اتمام دوره دکتری آنها گذشته است و مایل به تعریف و آغاز یک پروژه هستند.

حمایت مالی پیشرفته Advanced Grants

  حمایت مالی پیشرفته Advanced Grants

  سقف حمایتی 5/2 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 1 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


 •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

 •   این حمایت مالی بدون محدودیت زمانی در خصوص اتمام دوره دکتری، به محققانی از سراسر دنیا تعلق میگیرد که در طی 10 سال گذشته پیشینه پژوهشی قابل توجهی داشته باشند.

حمایت مالی همکاری Synergy Grants

  حمایت مالی همکاری Synergy Grants

  سقف حمایتی 10 میلیون یورو برای بازه حداکثر 5 سال + حمایت 4 میلیون یورو برای استارتآپ، تهیه و یا دسترسی به تجهیزات


 •   (ERC)شورای پژوهشی اروپا

 •   این حمایت مالی به تیمی متشکل از 2 تا 4 محقق برجسته در زمینههای علمی متنوع که در طی 10 سال گذشته پیشینه پژوهشی برجسته ای داشته باشند تعلق میگیرد.

برنامه تبادل اساتید جهت تدریس Learning mobility of individuals

  برنامه تبادل اساتید جهت تدریس Learning mobility of individuals

  هزینه سفر و اقامت مدرس بسته به کشور هدف و بازه زمانی میزان این حمایت متغیر خواهد بود


 •   EERASMUS+ برنامه اراسموس پلاس

 •   حمایت اساتید دانشگاهی میتوانند در دورههای 5 روزه تا 2 ماهه بهمنظور ارائه درس در یکی از مراکز علمی، آموزشی و تحقیقاتی فعال در کشورهای دارای برنامهو یا کشورهای شریک

پروژه ظرفیت سازی در زمینه آموزش عالی Capacitybuilding projects in the field of higher education

  پروژه ظرفیت سازی در زمینه آموزش عالی Capacitybuilding projects in the field of higher education

  حمایت 500 هزار تا یک میلیون یورو برای دوره 2-3 ساله به کل پروژه تعلق میگیرد.


 •   EERASMUS+ برنامه اراسموس پلاس

 •   هدف این طرح ارتقا سطح آموزش عالی در مراکز علمی حاضر در کشورهای شریک با همکاری اتحادیه اروپا است. تمامی موسسات آموزش عالی در کشورهای شریک )از جمله ایران( امکان حضور در این برنامه را دارند.

فعالیت های ژان مونه Jean Monnet

  فعالیت های ژان مونه Jean Monnet

  حمایت 60 هزار یورو برای دوره 12-14 ماهه به کل پروژه تعلق میگیرد.


 •   EERASMUS+ برنامه اراسموس پلاس

 •   هدف از این طرح، توسعه و حمایت از مطالعات اتحادیه اروپا در زمینه آموزش و پژوهش است. تمامی موسسات آموزش عالی در کشورهای شریک )از جمله ایران( امکان حضور در این برنامه را دارند.

پروژههای مشترک اروپایی EUROPION RESEARCH AREA

  پروژههای مشترک اروپایی EUROPION RESEARCH AREA

  بسته به هر فراخوان و تصمیم تیم داوری میزان حمایت متغیر خواهد بود


 •   داشتن طرح پیشنهادی)پروپوزال( قابل قبول و مورد تایید تیم داوری( توانایی در مشارکت گروهی برای پژوهش و در نهایت اجرای طرح

علوم نوین Excellent Science تکنولوژی های نوظهور Future and Emerging Technologies (FET)

  علوم نوین Excellent Science تکنولوژی های نوظهور Future and Emerging Technologies (FET)

  2/696 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   این طرح جهت حمایت از تعریف پروژههایی با موضوعیت تکنولوژیهای روز دنیا به خصوص انرژیهای تجدیدپذیر موجود است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند

علوم نوین برنامه ماری کوری Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA)

  علوم نوین برنامه ماری کوری Marie SkłodowskaCurie Actions (MSCA)

  6/162 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   ین طرح جهت حمایت از ایجاد شبکههای پژوهشی، تبادل دانشجویان و اساتید در کشورهای اروپایی و غیراروپایی شکل گرفته است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

علوم نوین تحقیقات زیرساختی Research Infrastructures, including eInfrastructures

  علوم نوین تحقیقات زیرساختی Research Infrastructures, including eInfrastructures

  2/488 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه توسعه و پیشرفت در زمینه تجهیزات و زیرساختها به خصوص زیرساختهای الکترونیکی در صنایع مخابرات و فضایی مییاشد. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار (عموما دو همکار) جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

هدایت صنعتی Industrial Leadership رهبری در فناوری- های فعال و صنعتی Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  هدایت صنعتی Industrial Leadership رهبری در فناوری- های فعال و صنعتی Leadership in Enabling and Industrial Technologies

  بودجه کلی معادل 13/557 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه تعریف و توسعه پروژه های پژوهشی در حوزههای گونان دانش مانند نانوتکنولوژی، مواد پیشرفته، بیوتکنولوژی، هوا فضا، فناوری اطلاعات و ایزار و تجهیزات به روز است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

حمایت از نوآوری در شرکتهای کوچک Innovation in SMEs

  حمایت از نوآوری در شرکتهای کوچک Innovation in SMEs

  بودجه کلی حمایت 3 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف این برنامه حمایت مالی مستقیم و غیرمستقیم از شرکت- های نوپا کوچک و متوسط است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

حمایت از برآورد مالی پروژه و دستیابی به منابع مالی Access to risk finance

  حمایت از برآورد مالی پروژه و دستیابی به منابع مالی Access to risk finance

  بودجه کلی معادل 2/842 میلیون یور


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه مشاوره مالی برای شروع ایدههای اولیه، اعطای وام مالی برای اجرای ایده های اولیه و همچنین سرمایه گذاری در این نوع فعالیت ها است. صاحبان شرکت هایی که ایده یک طرح نو )در حوزه های تعریف شده مثل انرژی، محیط زیست، غذا و ...( در ذهن دارند و برای اجرای آن نیاز به حمایت مالی دارند میتوانند از این طرح استفاده کنند.

رفع معضلات اجتماعی امروزی Societal Challenges

  رفع معضلات اجتماعی امروزی Societal Challenges

  بودجه کلی معادل 30 میلیون یورو


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف از این برنامه حمایت پروژه های تعریف شده جهت رفع معضلات جوامع بشری امروزی مانند غذا، آب و انرژی است. تمامی اساتیدی که توانایی تعریف پروژه مرتبط به فرلخوان را دارند و همچنین توانایی یافتن تیم همکار )عموما دو همکار( جهت ثبت یک نهاد واحد برای ثبت نام در سامانه H2020 را دارند.

علم با مردم، برای مردم Science with and for Society

  علم با مردم، برای مردم Science with and for Society

  بودجه کلی معادل 462 میلیون یور


 •   برنامه چشم انداز 2020

 •   هدف این برنامه عمدتا حمایت از برنامه هایی است که در آن به نقش و اهمیت افراد جامعه در پیشبرد آن برنامه توجه می کند. برای مثال آموزش اخلاق مهندسی، برابری جنسیتی در شروع و پیشبرد علم و غیره