شورای دیپلماسی علمی و رابطین بین المللی

تعداد بازدید:۲۴۴۰
جناب آقای دکتر حسین فرسی

  جناب آقای دکتر حسین فرسی

  دانشیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: علوم

جناب آقای دکتر احمد بخشی

  جناب آقای دکتر احمد بخشی

  دانشیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: ادبیات و علوم انسانی

جناب آقای دکتر سعید ایل بیگی

  جناب آقای دکتر سعید ایل بیگی

  دانشیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: تربیت بدنی و علوم ورزشی

جناب آقای دکتر وحید اربابی

  جناب آقای دکتر وحید اربابی

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: مهندسی

جناب آقای دکتر حامد وحدت نژاد

  جناب آقای دکتر حامد وحدت نژاد

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر

سرکار خانم دکتر هما مالکی

  سرکار خانم دکتر هما مالکی

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: هنر

جناب آقای دکتر سعید دقیقی

  جناب آقای دکتر سعید دقیقی

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: کشاورزی

جناب آقای دکتر علی عسگری

  جناب آقای دکتر علی عسگری

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: علوم تربیتی و روانشناسی

جناب آقای دکتر سجاد محمدزاده

  جناب آقای دکتر سجاد محمدزاده

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: فنی فردوس

جناب آقای دکتر حمیدرضا فلاحی

  جناب آقای دکتر حمیدرضا فلاحی

  استادیار


 •   رابط بین الملل دانشکده: منابع طبیعی و محیط زیست

مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه، مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی، مدیر محترم آموزشهای آزاد و نوبت دوم

  مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه، مدیر محترم روابط عمومی دانشگاه، مدیر محترم تحصیلات تکمیلی، مدیر محترم آموزشهای آزاد و نوبت دوم