مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشگاه


وظایف

به منظور سیاستگذاری و مشخص کردن سیاست ها و جهت گیری های کلی دانشگاه در خصوص فعالیت‌های علمی بین‌المللی، شورای راهبردی دیپلماسی علمی دانشگاه با وظایف زیر تشکیل می شود: تعیین جهت گیری ها و سیاست های کلی دانشگاه در همکاری‌های ...

وظایف

انعکاس قابلیت های دانشکده های دانشگاه جهت همکاری های علمی و بین المللی، انعکاس برنامه های دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و وزارت عتف به همکاران در دانشکده ها، همفکری و کمک به سیاستگذاری در تدوین برنامه 5ساله دانشگاه ...