مطالب مرتبط با کلید واژه

خارجی


وظایف

انعکاس قابلیت های دانشکده های دانشگاه جهت همکاری های علمی و بین المللی، انعکاس برنامه های دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه و وزارت عتف به همکاران در دانشکده ها، همفکری و کمک به سیاستگذاری در تدوین برنامه 5ساله دانشگاه ...