شرح وظایف مسئول امور خوابگاه‌ها

تعداد بازدید:۱۲۴۲۸

ـ هدایت و هماهنگ سازی کلیه فعالیتهای مربوط به امور خوابگاههای دانشجویان دانشگاه

ـ بازدید مرتب و دوره‌ائی از خوابگاهها و بررسی مشکلات و نیازمندیهای خوابگاههای دانشجویان

- نظارت بر حسن انجام وظایف مسئولین خوابگاهها

ـ نظارت و همکاری در فرآیند تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل و انصرافی از خوابگاهها

ـ بررسی نیازهای پرسنلی، تجهیزاتی و تدارکاتی امور خوابگاهها و انعکاس آن به مقامات مافوق و پیگیری تا حصول نتیجه

ـ برنامه ریزی وتلاش جهت جلب مشارکت دانشجویان مقیم در خوابگاهها و استفاده از نظرات و پیشنهادات آنان

ـ تلاش در راستای بهبود مستمر فعالیتها، فرآیندها و ارتقای سطح مهارت و توانمندی پرسنل واحد ذیربط

ـ نظرسنجی از دانشجویان مقیم خوابگاهها در جهت ارزیابی خدمات ارائه شده و بررسی سطوح رضایتمندی آنان از امکانات و تجهیزات خوابگاهها

ـ هماهنگی و همکاری لازم با ادارات معاونت دانشجویی و سایر بخشهای دانشگاه

ـنظارت بر نگهداری صحیح از اموال و ساختمانهای خوابگاههای دانشگاه

ـ رسیدگی و پیگیری مشکلات و شکایات کارکنان تحت سرپرستی و دانشجویان مقیم خوابگاهها

ـ نظارت بر اجرای آئین نامه‌ها، دستورالعملها و مقررات جاری خوابگاهها

ـ شرکت در جلسات، سمینارها و همایشها با توجه به نیاز

ـ همکاری لازم با معاونت فرهنگی و اجتماعی در خصوص انجام امور فوق برنامه در خوابگاهها

ـ رعایت دستورالعملها، بخشنامه‌ها و آئین نامه‌های ذیربط

ـ حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف کارکنان تابعه از طریق اعمال نظارت مستقیم بر کار آنها و اظهارنظر موثر در مورد گزینش، تشویق و تنبیه آنان

- شرکت در دوره های آموزشی و تخصصی مرتبط با پست سازمانی

ـ انجام سایر امور ارجاعی از طرف مقام مافوق

روابط

ـ گزارش به مقام مافوق

ـ نظارت و سرپرستی بر کار کارکنان تابع