رصدخانه دکتر مجتهدی

تعداد بازدید:۱۸۹۲
دکتر عباس عابدی

  دکتر عباس عابدی

  مسئول رصدخانه دکتر مجتهدی


  •   دکتری فیزیک

  •   دانشکده علوم

  •   استادیار گروه فیزیک