گروه پژوهشی مطالعات جوان و نوجوان

تعداد بازدید:۱۹۳۴
دکتر محمد علی رستمی نژاد

  دکتر لیلا طالب زاده شوشتری

  مسئول گروه پژوهشی مطالعات جوان و نوجوان


  •   دکتری روانشناسی تربیتی

  •   دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  •   استادیار