پژوهشکده انار

تعداد بازدید:۱۹۸۲
دکتر مهدی خیاط

  دکتر مهدی خیاط

  مسئول پژوهشکده انار


  •   دکتری باغبانی

  •   دانشکده کشاورزی

  •   دانشیار گروه باغبانی

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸