اداره حقوقی و رسیدگی به شکایات

تعداد بازدید:۲۰۱۰۳

 

شرح وظایف امور حقوقی
 

دفترحقوقی، به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه دانشگاه، تنظیم روابط حقوقی دانشگاه با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوی که منافع بیت المال و مصالح دانشگاه تامین گردد، تشکیل و تاکنون در راستای اهداف و وظایف خود فعالیت کرده است.

 

شرح وظایف دفتر امور حقوقی دانشگاه:

 • اتخاذ و تدابیر و تصمیمات مقتضی در انجام اقدامات حقوقی مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه.
 • طرح و تعقیب دعاوی کیفری و حقوقی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ودفاع از حقوق دانشگاه در دعاوی مطروحه بر له یا علیه دانشگاه
 • طرح و تعقیب دعاوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، در دعاوی ناشی از قراردادهای دانشگاه.
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در دیوان عدالت اداری.
 • ایفای وظایف نمایندگی دانشگاه درکلیه موارد حقوقی و انجام وظیفه به عنوان نماینده حقوقی دانشگاه در مراجع قضایی، اداری و سازمانها و نهادهای دولتی.
 • اظهارنظر، بررسی و نظارت حقوقی در تهیه و تنظیم قراردادهای منعقده بین دانشگاه و اشخاص حقیقی یا حقوقی
 • دفاع از حقوق و مصالح دانشگاه در دعاوی مطروحه علیه دانشگاه در مراجع و هیئت های رسیدگی، تشخیص و حل اختلافات ادارات کار و امور اجتماعی، کمیسیون های شهرداری
 • همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها و آئین نامه های موردنیاز دانشگاه.
 • کوشش درایجاد هماهنگی در اتخاذ مواضع حقوقی یکسان درسطح دانشگاه
 • مشارکت در تنظیم قراردادهای اجاری و استیجاری در خصوص املاک و مستغلات
 • طرح و تعقیب دعاوی و انجام هرگونه اقدامات حقوقی، درجهت تامین منافع و رعایت مصالح دانشگاه در خصوص املاک و مستغلات
 • دفاع از حقوق و منافع دانشگاه درقبال دعاوی و ادعاهای مربوط به املاک ومستغلات
 • پیگیری احکام ودستورات اجرایی مرتبط از طریق مراجعه به مراجع ثبتی، انتظامی، قضایی، دفاتر اسناد رسمی، موسسات، سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی و اشخاص حقیقی و حقوقی
 • اظهارنظر حقوقی درمورد کلیه تعهدات له یا علیه دانشگاه و ارائه طریق حقوقی به مسئولین ذیربط به نحوی که تعهدات موردنظر، با آیین نامه ها و دستورالعمل های دانشگاه و سایر مقررات جاری کشور مغایرت و منافات نداشته باشد.
 • بررسی و انجام اقدامات متناسب حقوقی درخصوص الزام متعهدین دانشگاه به انجام تعهدات خود، حسب ارجاع وزارتخانه و واحدهای مختلف دانشگاه
 • ارشاد ومشاوره حقوقی به همکاران و همکاری با واحدها و مراکز دانشگاه در موضوعات حقوقی، قضایی و کیفری.
 • همچنین عهده دار مواردی از قبیل: اخذ تعهد محضری، سپردن وثیقه ملکی، در رهن بردن املاک وثیقه، فک رهن، تبدیل وثیقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثیقه از طریق اجرای ثبت، بررسی امور ثبتی
 • سایر امورات محوله
آخرین ویرایش۳۰ آبان ۱۳۹۷