پایان نامه های گروه روانشناسی

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درساساتید راهنما
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیمشتری علینقش واسطه ای شادکامی در رابطه هوش معنوی با تاب آوری و سرسختی روان شناختی دانشجویان دانشگاه فردوسیپایان نامه ارشدمحسن خورشید زاده
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیطلعتی دوغ ابادی محبوبهتدوین و اعتباریابی بسته آموزشی غلبه بر تعلل ورزی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شدهپایان نامه ارشداحمد خامسان
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیشیخ زاده الهامطراحی و اثربخشی بسته آموزشی فراشناختی بر تغییر نگرش سوء مصرف کنندگان نسبت به مصرف مواد مخدرپایان نامه ارشداحمد خامسان
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیصالحی نیا فاطمهطراحی و اثربخشی بسته آموزش خودتنظیمی بر وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان دخترپایان نامه ارشداحمد خامسان
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیزنگنه نیازابادی زهراتاثیر آموزش سواد رسانه ای مبتنی بر پیام های اقناعی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر متوسطه دوره دومپایان نامه ارشدمحمدرضا اسدی یونسی
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیزنگویی مهیننقش واسطه ای خود تنظیمی تحصیلی در رابطه ی باورها و حالت فراشناختی با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزانپایان نامه ارشدمحمدحسین سالاری فر
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیخزاعی تبار جمالمقایسه ی اثربخشی آموزش بر اساس الگوی تدریس استقرایی با روش نقشه ی مفهومی در یادگیری درس علوم تجربی دانش آموزان پسر کم توان ذهنی پایه ی چهارم ابتداییپایان نامه ارشداحمد خامسان
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیگلزاری محسنتاثیر برنامه آموزش حافظه کاری بر تنظیم هیجانی، عملکرد تحصیلی و اضطراب امتحان در دانش آموزان متوسطهپایان نامه ارشدمیترا راستگو مقدم
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیجهانشیری محمدمطالعه تطبیقی برنامه های تربیت جنسی کودکان دوره ی ابتدایی یونسکو، هلندو انگلستانپایان نامه ارشدمحسن خورشید زاده
علوم تربیتی و روانشناسیروانشناسیکامیابی ابوذراثربخشی آموزش عزت نفس بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه اولپایان نامه ارشدمحمدرضا اسدی یونسی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷