پایان نامه های گروه علوم تربیتی

دانشكدهگروه آموزشينام خانوادگي و نامعنوانحالت درساساتید راهنما
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیملکی عرزین ابادی اولیانقش کارگاه درس پژوهی در خلاقیت و توسعه حرفه ای معلمان ابتدایی شهرستان بیرجندپایان نامه ارشداسداله زنگویی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیارزنی ابوالفضلمطابقت سه برنامه درسی قصد شده ، اجرا شده و کسب شده درس کارورزی دانشگاه فرهنگیانپایان نامه ارشدمحسن آیتی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیرضایی اصل شیرینتاثیر آموزش مبتنی بر مدل خودراهبری بر یادگیری و خودکارآمدی زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر بیرجندپایان نامه ارشدمحسن آیتی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیکیخا همابررسی پدیدارشناسانه درس کارورزی جدید 1 و 2 رشته علوم تربیتی از منظر مدرسان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس رسالت زاهدانپایان نامه ارشدمحسن آیتی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیترکانلو زهرابررسی پدیدار شناسه نقش درگیری والدین در امور تحصیلی دانش آموزان خودراهبر پایه سوم متوسطه شهر بیرجندپایان نامه ارشداسداله زنگویی ، حسین شکوهی فرد
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیابوالحسنی منصورهمقایسه ذهنیت فلسفی و روحیه پژوهشگری دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه مدارس هوشمند و عادی شهر بیرجندپایان نامه ارشداسداله زنگویی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیسیدهان سیدحسنهمخوانی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده با برنامه درسی قصد شده درس تفکر و پژوهش پایه ششم ابتداییپایان نامه ارشداسداله زنگویی ، محمد اکبری بورنگ
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیجمال سه قلعه نعمت الهبررسی نقش باورهای ارزیابانه معلم در اضطراب امتحان دانش آموزان شهرستان نهبندانپایان نامه ارشدمحمد اکبری بورنگ
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیرافعی سیده فاطمهتاثیر یادگیری خودراهبر از طریق تلفن همراه (گروه و کانال تلگرامی) بر صلاحیت های حرفه ای معلمان ابتداییپایان نامه ارشدمحسن آیتی
علوم تربیتی و روانشناسیعلوم تربیتیلوح زهرهنقش واسطه ای خوش بینی علمی در رابطه خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر بیرجندپایان نامه ارشداسداله زنگویی
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۱ مورد.

آخرین ویرایش۱۹ تیر ۱۳۹۷