کانون فرهنگی، هنری دهکده (دانشجویان بین الملل افغانستانی دانشگاه)