شورای هماهنگی کانون های فرهنگی، هنری، اجتماعی و مدهبی

با همکاری شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه بیرجند، جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی از سطح بوستان خانواده صورت گرفت

با همکاری شورای هماهنگی کانونهای فرهنگی دانشگاه بیرجند، جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی از سطح بوستان خانواده صورت گرفت

توسط سمن های محیط زیستی بیرجند و با همکاری مجموعه شورای هماهنگی کانون های فرهنگی دانشگاه بیرجند جمع آوری زباله های مخرب زیست محیطی انجام شد.

ادامه مطلب