تشکیل کارگروه رابطین بین الملل دانشکده های دانشگاه بیرجند

۲۰ خرداد ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ کد : ۹۳۷۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۶

با توجه به اهمییت استفاده از نظرات و همفکری با جامعه دانشگاهی در امور بین الملل، نمایندگانی از تمامی دانشکده های دانشگاه بیرجند به عنوان رابطین بین الملل معرفی و منصوب شدند. به موجب این انتصاب، رابطین بین الملل که از میان اعضای محترم هیأت علمی و توسط ریاست محترم دانشکده های دایر در دانشگاه بیرجند معرفی شده اند، میبایست در طی جلسات هفتگی و برنامه ریزی شده، بر اساس موضوعی که از قبل مشخص شده است، به بحث، تبادل نظر، و ارائه پیشنهادات بپردازند. اعضای محترم کارگروه رابطین بین الملل میبایست تمامی نظرات و دیدگاههای مرتبط با حوزه بین الملل از دانشکده خود را به مدیریت دفتر همکاری های علمی بین المللی دانشگاه بیرجند، جناب آقای دکتر مهران تقی پور، منتقل نمایند. اعضای کارگروه رابطین بین الملل شامل: 

  جناب آقای دکتر حسین فرسی: رابط بین الملل دانشکده علوم

  جناب آقای دکتر احمد بخشی: رابط بین الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  جناب آقای دکتر سعید ایل بیگی: رابط بین الملل دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  جناب آقای دکتر وحید اربابی: رابط بین الملل دانشکده مهندسی

  جناب آقای دکتر حامد وحدت نژاد: رابط بین الملل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

  سرکار خانم دکتر هما مالکی: رابط بین الملل دانشکده هنر

  جناب آقای دکتر سعید دقیقی: رابط بین الملل دانشکده کشاورزی

  جناب آقای دکتر علی عسگری: رابط بین الملل دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

  جناب آقای دکتر سجاد محمدزاده:  رابط بین الملل دانشکده فنی فردوس

  جناب آقای دکتر حمیدرضا فلاحی:  رابط بین الملل دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست