ریاست اداره امور خوابگاه ها

تعداد بازدید:۴۶۱

آقای مهدی عزیزی دارای مدرک کارشناسی ارشد زراعت، از سال 1394 عهده دار ریاست اداره امور خوابگاه ها شده اند.