اداره امور خوابگاه ها

مدیریت امور خوابگاه های دانشگاه بیرجند در راستای اهداف کلی در ارتباط با سند چشم انداز دانشگاه و سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه در زمینه سازی شکوفایی استعدادهای درخشان و کارآفرین ، ارتقاء کیفی فضای مناسب رشد و بالندگی علیرغم کلیه چالشهای مالی و سازمانی پیش رو سعی در پیشبرد اهداف یاد شده نموده است.این اداره با توجه به شرح وظایف سازمانی خود، مسئول اسکان دانشجویان متقاضی واجد شرایط دانشگاه براساس مقررات و آیین نامه های مربوطه است.
بدیهی است در راستای تامین نیاز مسکن دانشجویان غیر بومی ،اهتمام به توسعه کمی و کیفی خوابگاه های تحت پوشش ، این اداره سعی نموده است بسترهای لازم برای تامین اسایش و بهداشت روانی با توجه به نیازهای معیشتی در ابعاد گوناگون دانشجویان ساکن در خوابگاه ها را فراهم نماید. احترام به شخصیت دانشجو و تکریم انسانی آنها، اهمیت دادن به ویژگی های فردی ، شخصیتی ، قومی و فرهنگی و ایجاد و برقراری تعامل و تشریک مساعی با ایشان در رفع مشکلات رفاهی و معیشتی همواره در سرلوحه کار این مدیریت قرار دارد.

اداره امورخوابگاههای دانشگاه بیرجند مستقردرحوزه معاونت دانشجویی (پردیس شوکت آباد) درجهت اسکان دانشجویان دختر و پسر متقاضی و واجد شرایط درخوابگاههای ملکی فعالیت می نماید.
خوابگاههای دانشگاه باتوجه به پراکندگی مجموعه های آموزشی دانشگاه درفضاهای متفاوت وباشرایط متفاوت می باشد.

شرح وظایف

۱- اداره کلیه امور خوابگاه‌های دانشجویی
۲ - نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات خوابگاهی
۳- نظارت بر حسن اجرای انجام وظایف سازمانی محوله
۴- تلاش برای ارتقای توسعه‌کمی و کیفی خوابگاه‌ها
۵- تلاش برای جلب مشارکت دانشجویان خوابگاهی و استفاده از نقطه نظرات آنان در تدوین برنامه های مورد نظر
۶- تلاش برای ایجاد و برقراری تعامل مطلوب با دانشجویان و خانواده ایشان
۷- انجام هماهنگی به منظور جلب مشارکتهای مردمی و نهادهای فراسازمانی به منظور جذب اعتبارات و امکانات مورد نیاز
۸- انجام هماهنگی با سایر واحد های سازمانی برای تلطیف فضای خوابگاهی
۹- تلاش برای ارتقای فرهنگ زندگی جمعی در خوابگاه
۱۰- انجام هماهنگی و اقدامات لازم برای ارتقای مهارت های شغلی کارکنان
۱۱- انجام ماموریت های محوله بنابه تشخیص معاون دانشجویی دانشگاه
۱۲- ایجاد زمینه مناسب واگذاری خوابگاه به بخش خصوصی

لیست خوابگاههای ملکی دانشگاه
مجموعه خوابگاهی صدف مستقردرپردیس شوکت آباد مخصوص خواهران شامل (صدف یک- صدف دو- صدف سه- ریحانه )
مجموعه خوابگاهی سرو مستقردرپردیس شوکت آباد مخصوص برادران شامل (سرو یک –سرو دو – سرو سه )
مجموعه خوابگاهی گلستان مستقردرپردیس امیرآباد مخصوص خواهران شامل (گلستان یک و گلستان دو )
خوابگاه امیر مستقردرپردیس امیراباد مخصوص برادران
خوابگاه ابوذرمستقردرسطح شهربیرجند مخصوص برادران
خوابگاه توحید مستقردرسطح شهر بیرجند مخصوص خواهران

تعداد بازدید:۵۷۹۵