گروه پژوهشی افغانستان شناسی

تعداد بازدید:۲۱۱۰
دکتر احمد بخشی

  دکتر احمد بخشی

  مسئول گروه پژوهشی افغانستان شناسی


  •   دکتری علوم سیاسی

  •   دانشکده ادبیات و علوم انسانی

  •   استادیار گروه علوم سیاسی

آخرین ویرایش۱۸ فروردین ۱۴۰۰