گروه پژوهشی گیاهان ویژه

تعداد بازدید:۱۵۹۳
دکتر محمد حسینی امینی فرد

  دکتر محمد حسینی امینی فرد

  مسئول گروه پژوهشی گیاهان ویژه


  •   دکتری باغبانی

  •   دانشکده کشاورزی

  •   استادیارگروه باغبانی