دفتر ریاست

دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رییس دانشکده علوم


 •   رییس دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر محمود رضا هیهات

  معاون آموزشی دانشکده علوم


 •   معاون آموزشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر

  دکتر

  معاون پژوهشی دانشکده علوم


 •   معاون پژوهشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-221

 •   056-32202041

 •   ...

 •   ...

شادی صادقی 

  شادی صادقی

  مسوول دفتر ریاست دانشکده علوم


 •   مسوول دفتر دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-225

 •   056-32202041

 •   ...

 •   ...

تعداد بازدید:۱۳۴۰