دفتر ریاست

دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر سید مرتضی موسوی

  رییس پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   رییس دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر علیرضا جانفدا

  معاون آموزشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   معاون آموزشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-220

 •   056-32202041

 •   ajanfada[at]birjand.ac.ir

 •   http://cv.birjand.ac.ir/janfada/fa

دکتر

  دکتر روح الله خانی

  معاون پژوهشی پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   معاون پژوهشی دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-221

 •   056-32202041

 •   rouhollah.khani[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

شادی صادقی 

  شادی صادقی

  مسوول دفتر ریاست پردیس علوم پایه (دانشکده علوم و دانشکده علوم ریاضی و آمار)


 •   مسوول دفتر دانشکده

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •   056-32202301-225

 •   056-32202041

 •   ...

 •   ...

تعداد بازدید:۱۷۱۵