مسؤولین

تعداد بازدید:۸۹۲۷
دکتر سید مرتضی موسوی

  دکتر ابراهیم غلامی

  رئیس دانشکده علوم


 •   دانشیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026600

 •   056-32202041

 •   egholami[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/gholami/fa

دکتر محمود رضا هیهات

  دکتر فاطمه یوسف زاده

  معاون آموزشی دانشکده علوم


 •   دانشیار گروه ریاضی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026602

 •   056-32202041

 •   fyousefzadeh[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/fyousefzadeh/fa

دکتر

  دکتر روح الله خانی

  معاون پژوهشی دانشکده علوم


 •   دانشیار گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم، طبقه سوم، قسمت اداری

 •     056-31026603

 •   056-32202041

 •   rouhollah.khani[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/khani/fa

 دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر محمودرضا هیهات

  مدیر گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   دانشیار گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، دفتر گروه زمین شناسی

 •     056-31026681

 •   056-32202041

 •   mheyhat[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/heyhat/fa

دکتر مریم مودی

  دکتر مرتضی قربانی

  مدیر گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   استادیار گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بخش اداری- طبقه سوم

 •     056-31026711

 •   056-32202041

 •   mghorbany[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/mghorbani/

دکتر رضا سندروس

  دکتر حیدر رئیسی

  مدیر گروه شیمی دانشکده علوم


 •   استاد گروه شیمی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، دفتر گروه شیمی

 •     056-31026651

 •   hraeisi[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/raeisi/fa

دکتر سیدمحمد خراشادی زاده

  دکتر رضا فلاح

  مدیر گروه فیزیک دانشکده علوم


 •   استادیار گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، دفتر گروه فیزیک

 •     056-31026621 

 •   056-32202041

 •   rfallah[at]birjand.ac.ir

 •   https://cv.birjand.ac.ir/falah/fa

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۴۰۳