گروه زمین شناسی

تعداد بازدید:۱۶۶۷۴

گروه آموزشی زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه بیرجند در سال1367 با پذیرش 30 نفر دانشجو برای دوره کارشناسی زمین شناسی فعالیت آموزشی خود را شروع کرد. هم اکنون علاوه بر دوره کارشناسی، در دوره کارشناسی ارشد دارای 5 گرایش تکتونیک، پترولوژی، رسوب شناسی و سنگ های رسوبی، گوهرشناسی کاربردی و کانی های صنعتی، چینه نگاری و دیرینه شناسی و همچنین گرایش تکتونیک در دوره دکترا می باشد.  اولین گروه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 84-1383 پذیرفته شدند. ازسال تحصیلی 70-1369 پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی دوره شبانه آغاز شده است. همچنین از سال 1389 دوره دکترای این گروه شروع به فعالیت نموده است. هم اکنون، دانشجویان علاقمند در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در بخش زمین شناسی پذیرش می شوند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زمین شناسی  4 5 4 13

همکاران گروه زمین شناسی (به ترتیب حروف الفبا)

احمد بهلگردی 

  احمد بهلگردی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسؤول آزمایشگاه های فتوژئولوژی و تکتونیک تجربی و کارگاه علمی تهیه مقاطع نازک و صیقلی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-31026700

 •   056-32202041

 •   abahlgerdi[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر فرح جلیلی 

  دکتر فرح جلیلی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسؤول آزمایشگاه های رسوب شناسی و دیرینه شناسی و زمین شناسی اقتصادی و مدیر داخلی مجله زمین ساخت دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-31026702

 •   056-32202041

 •   farah_jalili[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر احمدرضا خزاعی

  دکتر احمدرضا خزاعی

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدمهدی خطیب

  دکتر محمدمهدی خطیب

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدناصر رییس السادات

  دکتر سیدناصر رئیس السادات

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و مسؤول گروه پژوهش های علوم زمین

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدحسین زرین کوب

  دکتر محمدحسین زرین کوب

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر ابراهیم غلامی

  دکتر ابراهیم غلامی

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و رئیس پردیس علوم پایه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدسعید محمدی

  دکتر سیدسعید محمدی

  استاد گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر مریم مرتضوی مهریزی

  دکتر مریم مرتضوی مهریزی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر مریم معتمدالشریعتی

  دکتر مریم معتمدالشریعتی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر امیر مهدوی

  دکتر امیر مهدوی

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی و مسؤول آزمایشگاه XRD

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر سیدمرتضی موسوی

  دکتر سیدمرتضی موسوی

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و معاون دانشجویی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر غلامرضا میراب شبستری

  دکتر غلامرضا میراب شبستری

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

رضا ناصری مهموئی 

  رضا ناصری مهموئی

  کارشناس آموزشی گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آموزشی و مسؤول آزمایشگاه های سنگ شناسی و کانی شناسی و نقشه برداری و پترولوژی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

 •   056-31026701

 •   056-32202041

 •  

 •   ...

دکتر محمودرضا هیهات

  دکتر محمودرضا هیهات

  دانشیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی و مدیر گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

دکتر محمدحسین یوسف زاده

  دکتر محمدحسین یوسف زاده

  استادیار گروه زمین شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱