مسؤول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده

تعداد بازدید:۱۲۰۴
                          دکتر سیدموسی موسوی کوهی

                                                      مسؤول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده


  •   عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی

  •   دانشکده علوم

  •   گروه آمار،  تلفن : 31026714 - 056

  •   smmousavi@birjand.ac.ir

  •   https://cv.birjand.ac.ir/mmoussavi/fa

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱