مسؤول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده

تعداد بازدید:۱۰۴
                          دکتر مجید چهکندی

                                                      مسؤول هسته کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشکده


  •   عضو هیأت علمی گروه آمار

  •   دانشکده علوم ریاضی و آمار

  •   گروه آمار،  تلفن : 31026781 - 056