گروه زیست شناسی

گروه آموزشی زیست شناسی دانشکده علوم در سال 1390 در دانشگاه بیرجند تاسیس گردید و فعالیت های آموزشی و پژوهشی خود را با همکاری سایر گروه های آموزشی دانشگاه در گرایش علوم گیاهی آغاز نمود. امید است در آینده ای نزدیک سایر گرایش های این رشته و همچنین تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکترا در این گروه دایر گردد. محل استقرار فعلی گروه، ساختمان دانشکده علوم می باشد. در حال حاضر گروه در مقطع کارشناسی گرایش علوم گیاهی در نوبت اول یا دوم هر سال دانشجو می پذیرد. هم اکنون درگروه زیست شناسی، 213 نفر دانشجوی کارشناسی مشغول به تحصیل می­ باشند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
زیست شناسی - 5 5

همکاران گروه زیست شناسی (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محبوبه السادات حسین زاده

  دکتر محبوبه السادات حسین زاده

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

فهیمه خسروی

  فهیمه خسروی

  کارشناس زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس آزمایشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-32202301-331

 •   056-32202041

 •  

 •   ...

سروش خزاعی 

  سروش خزاعی

  کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-32202301-228

 •   056-32202041

 •   skhazaei[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر مرتضی قربانی

  دکتر مرتضی قربانی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

سروش خزاعی

  مهدی کارگر

  کارشناس گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   کارشناس گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

 •   056-32202301-228

 •   056-32202041

 •   mkargar[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر هما ملایی

  دکتر هما ملایی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   دانشکده علوم ریاضی و آمار، طبقه همکف

دکتر مریم مودی

  دکتر مریم مودی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی و مدیر گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بخش اداری- طبقه همکف

دکتر سیدموسی موسوی کوهی

  دکتر سیدموسی موسوی کوهی

  استادیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم


 •   عضو هیات علمی گروه زیست شناسی

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه همکف، کریدور 2، گروه زیست شناسی

تعداد بازدید:۴۲۲۰