معاونین پژوهشی پیشین

تعداد بازدید:۳۳۵۴
دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  دکتر عبدالرضا رضایی فرد

  معاون پژوهشی پیشین دانشکده علوم (ایشان از سال 1394 تا فروردین 1397 معاونت پژوهشی دانشکده علوم را بعهده داشته اند.)


  •   استاد گروه شیمی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه شیمی

دکتر ناصر رییس السادات

  دکتر ناصر رییس السادات

  معاون پژوهشی پیشین دانشکده علوم (ایشان قبل از سال 1394 عهده دار معاونت پژوهشی دانشکده علوم بوده اند.)


  •   استاد گروه زمین شناسی

  •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

  •   بلوک آ، طبقه دوم، گروه زمین شناسی

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۷