گروه فیزیک

گروه فیزیک دانشکده علوم از مهرماه سال 1356 با تاسیس دانشگاه بیرجند با پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش های فیزیک حالت جامد، فیزیک هسته ای و فیزیک دبیری آغاز به کار نمود و به مرور با تکمیل کادر هیات علمی و آزمایشگاه های مختلف در سال 1378 با اخذ مجوز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد پا به مرحله جدیدی نهاد. تاکنون تعداد زیادی دانشجو با مدرک کارشناسی فیزیک و کارشناسی ارشد از این گروه فارغ التحصیل شده اند. در حال حاضر نیز تعداد زیادی دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد در گرایش های فیزیک حالت جامد ، فیزیک پلاسما ، فیزیک نجوم، ذرات بنیادی و فیزیک هسته ای در گروه فیزیک مشغول به تحصیل می باشند. در سال 1387 دوره دکتری فیزیک نیز راه اندازی شده است و در حال حاضر در دانشجویان در گرایش های حالت جامد، نجوم، هسته ای و اتمی مولکولی دانشجویان و در مقطع دکترا مشغول به تحصیل و پژوهش می باشند. هم اکنون درگروه فیزیک، 139 نفر دانشجوی کارشناسی و 58 نفر دانشجوی کارشناسی ارشد و 36 نفر دانشجوی دکترا مشغول به تحصیل می­ باشند.

تعداد اعضای هیات علمی گروه
گروه استاد دانشیار استادیار مربی جمع
فیزیک 3  2 7 2 14

همکاران گروه فیزیک (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر فاطمه ابراهیمی

  دکتر فاطمه ابراهیمی

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک ماده چگال)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر فیصل اطمینان

  دکتر فیصل اطمینان

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر احمد امیرآبادیزاده

  دکتر احمد امیرآبادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر رضا پژوهش

  دکتر رضا پژوهش

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  دکتر سیدمحمد خراشادیزاده

  استاد گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک پلاسما)


 •   عضو هیات علمی و مدیر گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

مریم خراشادیزاده

  مریم خراشادیزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دانشجوی دکترای نانوفیزیک)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسوول آزمایشگاه فیزیک 3

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-500-401

 •   056-32202041

 •   m_khorashad_ph[at]yahoo.com

 •  

دکتر نازیلا دیوانی

  دکتر نازیلا دیوانی

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک و مسوول آزمایشگاه فیزیک 1 و فیزیک 4 مدرن و فیزیک هسته ای و مدیر وبسایت دانشکده علوم

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-500-405-412

 •   056-32202041

 •   n_divani[at]birjand.ac.ir

 •   ...

دکتر رضا سرحدی

  دکتر رضا سرحدی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک و مسوول آزمایشگاه مرکزی و آزمایشگاه های نانوفیزیک و VSM و حالت جامد پیشرفته

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-213

 •   056-32202041

 •   reza.sarhaddi[at]birjand.ac.ir

 •   http://cv.birjand.ac.ir/sarhaddi/fa

دکتر عباس عابدی

  دکتر عباس عابدی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای نجوم و اختر فیزیک)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک و مدیر رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

حمیدرضا غلامحسین پور 

  حمیدرضا غلامحسین پور

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (کارشناسی ارشد نجوم و اختر فیزیک)


 •   کارشناس آموزشی و مسوول آزمایشگاه های فیزیک و آزمایشگاه اپتیک و کارگاه علمی گروه فیزیک و کارشناس رصدخانه دکتر مجتهدی دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-390

 •   056-32202041

 •   h_gholamhosseinpour[at] yahoo.com

 •   ...

دکتر رضا فلاح

  دکتر رضا فلاح

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک لیزر)


 •   عضو هیات علمی و معاون گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دکتر محمدمهدی فیروزآبادی

  دانشیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک و مسوول حفاظت در برابر اشعه دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر کیهاندخت کریمی

  دکتر کیهاندخت کریمی شهری

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک هسته ای)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک و مسوول فیزیک بهداشت

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

حمید گوهری منش

  حمید گوهری منش

  مربی گروه فیزیک دانشکده علوم  (کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد) (بازنشسته)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

مرتضی محمدزاده 

  مرتضی محمدزاده

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد)  (بازنشسته)


 •   کارشناس آموزشی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-403

 •   056-32202041

 •   mmohammadzade[at]birjand.ac.ir

 •   ...

شکراله محمدی

  شکراله محمدی

  مربی گروه فیزیک دانشکده علوم  (کارشناسی ارشد فیزیک اتمی و مولکولی) (بازنشسته)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

دکتر غلامرضا مکتب داران

  دکتر غلامرضا مکتب داران

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک ذرات بنیادی)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک و مسوول آزمایشگاه محاسبات سنگین

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

شاپری نخعی 

  شاپری نخعی

  کارشناس گروه فیزیک دانشکده علوم (کاردانی مدیریت امور دفتری)


 •   کارشناس اداری گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-260

 •   056-32202041

 •   sh_nakheie[at]birjand.ac.ir

 •  

دکتر حمزه نخعی مطلق 

  دکتر حمزه نخعی مطلق

  کارشناس آموزشی گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک حالت جامد)


 •   کارشناس آموزشی و مسوول آزمایشگاه فیزیک 2 و حالت جامد و انبار علمی و  مدیر امور اداری دانشگاه

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 •   056-32202301-404-107

 •   056-32202041

 •   ha_nakhaee[at]yahoo.com

 •   ...

دکتر کاظم نفیسی

  دکتر کاظم نفیسی

  استادیار گروه فیزیک دانشکده علوم (دکترای فیزیک نجوم و اخترفیزیک) (بازنشسته)


 •   عضو هیات علمی گروه فیزیک

 •   دانشکده علوم دانشگاه بیرجند

 •   بلوک ب، طبقه دوم، گروه فیزیک

 

تعداد بازدید:۸۰۹۰